Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Όλη η δικογραφία της βάρβαρης δικαστικής απόφασης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΙΣ

Κωνσταντίνου Πλεύρη, Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών,
Σκουφά 81.

ΚΑΤΑ

α) Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου δια του Υπουργού επί των Οικονομικών.
β) κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου, ατομικώς.
γ) κατά του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών κ. Γεωργίου Βουλγαράκη, ατομικώς.

Περιήλθε εις γνώσιν μου το βιβλίον της κας Έρσης Σωτηροπούλου, υπό τον τίτλον «Ζίγκ-Ζάγκ στις Νερατζιές» (εκδόσεις «Κέδρος») το οποίον συμφώνως προς πληροφορίας μου και δημοσιεύματα π.χ. «Παρόν» (7-11-2004) ηγοράσθη από το Υπουργείον Πολιτισμού, διετέθη εις σχολικάς βιβλιοθήκας και απεστάλη στον Ελληνισμό άλλων χωρών.
Το βιβλίον αυτό, ως εκ του περιεχομένου του αποδεδειγμένως χυδαιολογεί, πορνογραφεί και περιγράφει διεστραμμένας ερωτικάς σκηνάς, ώστε κακώς το επρομηθεύθη το Υπουργείον Πολιτισμού, το οποίον προώρισται να προάγη τον πολιτισμόν κι’ όχι την αισχρολογίαν και αισχροπραξίαν και κάκιστα διετέθη εις σχολικάς βιβλιοθήκας, διότι ευθέως προσβάλλει την ηθικήν της Ελληνικής κοινωνίας, δια των ακατονόμαστων φράσεων του και του γενετησίου διαστροφικού χαρακτήρος του, ώστε δεν συντελεί στην διαπαιδαγώγησιν της νεότητας, απεναντίας συμβάλλει στην διάδοσιν εκφυλιστικών φαινομένων, με άσεμνον λεκτικήν ωμότητα.
Όσοι μαθηταί διαβάσουν το βιβλίον της εριτίμου κας συγγραφέως θα μάθουν, μεταξύ άλλων χειροτέρων:
1. «Πόσο υπέροχο είναι να είσαι άρρωστος, ότι ο πυρετός φτιάχνει την καλύτερη μαστούρα κι’ ότι το πιο άγριο σεξ γίνεται μετά το χειρουργείο όταν είσαι ακόμα ναρκωμένος, Κι’ ότι μιά φορά μέσα στην εντατική είχε δει ένα δικέφαλο πέος»!! (σελ. 18-19).
2. Να υποδέχωνται την νέα χιλιετία «με μία μπύρα στο ένα χέρι και τον πούτσο στο άλλο...»!! (ένθ.ανωτ.).
3. Ευγενείς εκφράσεις όπως: «χέσε μας», «γαμώ τα μεγαλεία μου», «γαμώ τα υπουργεία μου», «μαλάκα που ήσουνα» κ.τ.λ. (σελ.32).
4. Να θαυμάζουν: «μικρά μυτερά στήθη» με «ρώγες... σκληρές και τσιτωμένες σαν κουκούτσια ελιάς» (σελ. 49).
5. Να κάνουν παρέα «μόνο με γκαίυ»! (ένθ.ανωτ.).
6. Να εκφράζονται χυδαίως: «τώρα θα σε γαμήσω» (σελ.53).
7. Να ερωτεύωνται... ψυγεία! : «Σ’ αγαπώ είπε η Νίνα κι’ αγκάλιασε το ψυγείο... το ψυγείο τρεμούλιασε μ’ ένα μικρό βουητό κι’ έμεινε πάλι σιωπηλό. Κράτησε κι’ αυτή την αναπνοή της. Σ’ αγαπώ ξαναείπε χαϊδεύοντας την ψυχρή επιφάνεια» (σελ. 79).
Το αισχρόν μυθιστόρημα εβραβεύθη με κρατικόν βραβείον(!) όχι βεβαίως διότι εκφράζει τo ήθος της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά προφανώς διότι συνάδει προς το οικογενειακόν ήθος των μελών της επιτροπής, η οποία το εβράβευσε.
Απέστειλα επιστολάς προς την τ. αναπληρώτριαν υπουργόν Πολιτισμού καν Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, προς τον Υπουργόν Πολιτισμού κ. Γ. Βουλγαράκην, στην υπουργό Παιδείας καν Μαριέττα Γιαννάκου καταγγέλλων τας χυδαιολογίας και διαστροφάς του ανωτέρω βιβλίου, που ηγόρασε το κράτος! εβράβευσε! και διένειμε εις σχολικάς βιβλιοθήκας!!! αλλά δεν κατεδέχθησαν να μου απαντήσουν μολονότι οφείλουν κατά το Σύνταγμα (αρθ. 10).
Κατόπιν πολλών διαβημάτων μου το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την παρέλευσιν 15 μηνών! μου έστειλε το ακόλουθον έγγραφον:
[………]
Εκ της αναγνώσεως του ανωτέρω εγγράφου προκύπτει ότι: α) πράγματι το προστυχοβιβλίον εστάλη εις σχολικάς βιβλιοθήκας! β) το υπουργείον Παιδείας μας πληροφορεί, ότι με εγκύκλιόν του εζήτησε να αποσυρθούν από τας σχολικάς βιβλιοθήκας όσα βιβλία δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους των εγκεκριμένων βιβλίων, δίχως να βεβαιώνη, ότι το χυδαίον βιβλίον απεσύρθη γ) το υπουργείον Παιδείας στερείται του ήθους να αποσύρη ονομαστικώς το συγκεκριμένον βιβλίον, αλλά ζητεί γενικώς να αποσυρθούν όσα βιβλία δεν ενέκρινε. Εξ άλλου το ήθος του υπουργείου απεδείχθη, όταν εδέχθη να σταλή το πορνογράφημα στα σχολεία, όπου εστάλη φυσικά με έγκρισίν του δ) επί πλέον εμείς αιτούμεθα να αποσυρθή το συγκεκριμένον βιβλίον, ως άσεμνον, πορνογραφικόν και χυδαιόλογον κι’ όχι ν’ αποσυρθή γενικώς μαζί με τα μη περιλαμβανόμενα στον κατάλογον εγκεκριμένων βιβλίων, τα οποία βεβαίως δεν είναι συλλήβδην χυδαία ε) το υπουργείον ζητεί να αποσυρθούν, από τας σχολικάς βιβλιοθήκας βιβλία, που δεν ενέκρινε. Τούτο σημαίνει, ότι αι σχολικαί βιβλιοθήκαι ήσαν «ξέγραφο αμπέλι» όπου ετοποθετήσαν βιβλία ανελέγκτως, ως προς το περιεχόμενόν των, που δεν αποκλείεται να ήσαν αντιπαιδαγωγικά και στ) δεν απετόλμησε στην απάντησίν του να καταδικάση το περιεχόμενον του πορνογραφήματος, αλλά το απέσυρε -υποτίθεται- διότι δεν ήτο στα εγκεκριμένα βιβλία κι’ όχι διότι είναι αισχρόν κείμενον αυστηρώς ακατάλληλο, δια παιδιά.
Σαφέστατα το προρρηθέν βιβλίον είναι άσεμνον και πορνογραφικόν και συνεπώς δεν έχει θέσιν εις σχολικάς βιβλιοθήκας.
Εάν το υπουργείον πολιτισμού επιθυμή ν’ αγοράζη τέτοια βιβλία, τότε να μη τα στέλλη εις σχολικάς βιβλιοθήκας, αλλά να τα διανέμη εις οίκους ανοχής και οι αρμόδιοι του υπουργείου προσφέρουν στα παιδιά των.
Είναι όντως θλιβερόν το παρακμιακόν φαινόμενον, ότι πλήθος κρατικών λειτουργών, εκπαιδευτικών κ.α εκ δύο υπουργείων και μάλιστα πολιτισμού και παιδείας εδιάβασαν το αισχρόν βιβλίον και το ηνέχθησαν, προφανώς μήπως και κατηγορηθούν από τους «προοδευτικούς».
Επειδή κατά το Σύνταγμα (αρθ. 16 παρ.2) η παιδεία σκοπόν έχει την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν των Ελλήνων και την ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως, που φυσικά δεν επιτελεί το επιλήψιμον βιβλίον, αλλ’ αντιτίθεται προς αυτόν και συνεπώς απαραδέκτως εισάγεται εις σχολικάς βιβλιοθήκας και οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται να αγοράζη τέτοια βιβλία το υπουργείον πολιτισμού, διότι ως άσεμνον δημοσίευμα προσβάλλει την δημοσίαν αιδώ (αρθ. 14 παρ.δ του Συντάγματος).
Επειδή συντρέχει λόγος επείγοντος καθόσον το πορνογραφικόν βιβλίον εκτίθεται εις σχολικάς βιβλιοθήκας και είναι προσιτόν εις μαθητάς και μαθήτριας με τας εντεύθεν δυσμενείς συνεπείας, εκ της αναγνώσεώς του υπό ανηλίκων, οι οποίοι πρώτον εκμαυλίζονται ηθικώς από το χυδαίον περιεχόμενον του αναγνώσματος και δεύτερον σχηματίζουν την ανεπίτρεπτον εντύπωσιν, ότι η πολιτεία ανέχεται και επιβραβεύει την πορνογραφίαν δια της εισόδου της στα σχολεία.
Επειδή ως γονεύς έχω έννομον συμφέρον, δια την εθνικήν και θρησκευτικήν αγωγήν της νεότητος, καθώς ορίζει ως σκοπόν της παιδείας το Σύνταγμα και ως δικηγόρος, ήτοι άνθρωπος του νόμου, έχω έννομον συμφέρον δια την τήρησιν των Συνταγματικών επιταγών και την μη παραβίασιν της ποινικής νομοθεσίας περί ασέμνων, υπό του κράτους μάλιστα.
Επειδή προς περιφρούρησιν του ήθους της μαθητιώσης νεολαίας και της ηθικής αντιλήψεως της κοινωνίας, που ούτε ανέχεται, ούτε εγκρίνει, αισχρολογίας, όπως αι περιλαμβανόμεναι στο προρρηθέν βιβλίον και πορνογραφίας επιβάλλεται η λήψις του ασφαλιστικού μέτρου της προσωρινής αποσύρσεως του επιληψίμου βιβλίου, από τας σχολικάς βιβλιοθήκας μέχρις εκδικάσεως της σχετικής αγωγής, την οποίαν νομίμως και προσηκόντως θα καταθέσω.
Επειδή στην κατά παράβασιν του άρθρου 10 του Συντάγματος οφειλομένην υποχρέωσιν των αρχών να απαντούν εις αιτήσεις πολιτών το υπουργείον «εθνικής» παιδείας απήντησε με καθυστέρηση 15 μηνών, δίχως να παρέχη την βεβαίωσιν, ότι το συγκεκριμένον άσεμνον βιβλίον απεσύρθη από τας σχολικάς βιβλιοθήκας.
Επειδή οι καθ’ ων υπουργοί αρνούνται να λάβουν καταδικαστικήν θέσιν, ως δημόσιοι λειτουργοί και ατομικώς.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
και δια των κατά την συζήτησιν
ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνη δεκτή η παρούσα αίτησις μου και το Δικαστήριόν Σας να διάταξη την προσωρινήν απόσυρσιν από τας σχολικάς βιβλιοθήκας του βιβλίου της κας Έρσης Σωτηροπούλου υπό τον τίτλον «Ζίγκ-Ζάγκ στις Νερατζιές» (εκδ. «Κέδρος») μέχρις ότoυ εκδικασθή η αγωγή μου, προς οριστικήν απόσυρσιν του προαναφερθέντος βιβλίου.
Εν Αθήναις τη 29η Μαΐου 2007
Ο αιτών

Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 121514/2007
Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου 6736/2007
Ο καταθέσας
(ΔΣΑ / 8259) Πλεύρης Κωνσταντίνος
Α.Α. [Αντ’ Αυτού] Αθανάσιος Πλεύρης

***

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κωνσταντίνου Πλεύρη, Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά 81

ΚΑΤΑ

α) Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου δια του Υπουργού επί των Οικονομικών.
β) κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου, ατομικώς.
γ) κατά του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών κ. Γεωργίου Βουλγαράκη, ατομικώς.

Συνεζητήθη ενώπιον Υμών η από 29 Μαίου 2007 αίτησίς μου δια της οποίας ητησάμην τα εν αυτή δι’ ους λόγους ανέφερα και επιπροσθέτως, δια τους κάτωθι:
1. Προδήλως το επιλήψιμον κείμενον είναι πορνογραφικόν και χυδαιολόγον, τόσον ώστε το Δημόσιον δεν ετόλμησε να το δικαιολόγηση, αλλά περιωρίσθη, στην δήθεν έλλειψιν εννόμου συμφέροντός μου. Ειλικρινώς είναι λυπηρόν, το φαινόμενον κρατικοί παράγοντες να παραβιάζουν βαναύσως τα χρηστά, ήθη και την κοινωνικήν ηθικήν στον ευαίσθητον χώρον της μαθητικής νεολαίας και κατ’ αυτόν τον τρόπον να υποβιβάζουν την προσωπικότητα της Πολιτείας, την οποίαν εμφανίζουν ως αποδεχομένην και βραβεύουσαν(!) σεξουαλικάς διαστροφάς και προστυχολογίαν.
2. Το υπουργείον πολιτισμού καθ’ ομολογίαν του υπουργείου, εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων (σχ.1) ηγόρασε και διέμεινε στας σχολικάς βιβλιοθήκας το υπ’ όψιν πορνογράφημα. Σημειώνω μετ’ εμφάσεως ότι το υπουργείον παιδείας δεν κατεδίκασε, ως ώφειλε, το περιεχόμενον του βιβλίου προφανώς συμβιβαζόμενον με το διαχεόμενον από τα ΜΜΕ εκφυλιστικόν κλίμα, κατά το οποίον η πορνογραφία, η αισχρολογία, η εξύμνησις της ομοφυλοφιλίας κ.τ.λ. αποτελούν πρόοδον! ενώ η εμμονή στην Ελληνικήν Παράδοσιν και τον Ελληνικόν τρόπον ζωής θεωρούνται συντήρησις. Είναι όντως εντροπή, που οι αρμόδιοι του υπουργείου παιδείας δεν αποτόλμησαν να λάβουν θέσιν κατά του πορνογραφήματος, το οποίον είμεθα βέβαιοι, ότι κατ’ ιδίαν σχολιάζουν δυσμενώς, αλλ’ στερούνται του σθένους να το απορρίψουν υπηρεσιακώς ως αισχρόν. Απεναντίας ανέχονται εις σχολικάς βιβλιοθήκας, τας οποίας ούτως μετέτρεψαν εις βιβλιοθήκας χαμαιτυπείων, διότι μόνον εις οίκους ανοχής εκείνο ταιριάζει. Δυστυχώς δεν ευρέθη εις από το πλήθος των υπευθύνων του υπουργείου παιδείας να ύψωση το ηθικόν ανάστημά του και να δηλώση, ότι τα πορνογραφήματα είναι απαράδεκτον να τοποθετηθούν εις σχολικάς βιβλιοθήκας.
3. Το Σύνταγμα (αρθ. 16) ρητώς ορίζει, ότι σκοπός της παιδείας είναι η ηθική αγωγή της νεολαίας και η ανάπτυξις θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως. Όσον αφορά μεν στην εθνικήν συνείδησιν τα επιτεύγματα του υπουργείου τα διεπιστώσαμεν, αφού το 52% των υποψηφίων φοιτητών απερρίφθη στο μάθημα της ιστορίας και το υπουργείον μετέτρεψε την ιστορίαν του Εθνους μας από υποχρεωτικόν εις προαιρετικόν μάθημα κι’ ανέθεσε στην καν Ρεπούση να του δώση την χαριστικήν βολήν με το βιβλίον της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Όσον αφορά δε στην ηθικήν αγωγήν η διάθεσις του υπουργείου φαίνεται από το «Ζιγκ-Ζαγκ στις νερατζιές» της κας Σωτηροπούλου, που εάν δεν αποτραπή η διάδοσις του στα σχολεία θα έχωμεν συνέχειαν και με άλλα τέτοια λογοτεχνικά αριστουργήματα.
4. Η ειδική γραμματεύς του υπουργείου παιδείας κα Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη, που είναι και καθηγήτρια της νομικής, όταν την επισκέφθην στο γραφείον της και της εξέθεσα το ζήτημα δεν επίστευε, ότι ήτο δυνατόν το περί ου ο λόγος βιβλίον να το επρομηθεύθη το υπουργείον. Κατόπιν ηρεύνησε το θέμα και απεκαλύφθη, ότι το πορνογράφημα ήτο προσφορά του υπουργείου πολιτισμού! Βεβαίως με ενδιέφερε μόνον το γεγονός της αποστολής του βιβλίο στας σχολικάς βιβλιοθήκας και της αποστολής χιλίων αντιτύπων στους ομογενείς, δια να θαυμάσουν τα επιτεύγματα του υπουργείου πολιτισμού του νεοελληνικού κράτους.
5. Δια της αιτήσεως μου εστράφην ατομικώς κατά της κας Μ. Γιαννάκου υπουργού παιδείας και του κου Γ. Βουλγαράκη υπουργού πολιτισμού οι οποίοι, όπως και η τότε αναπληρώτρια υπουργός πολιτισμού κ. Φ. Πετραλιά δεν κατεδέχθησαν να απαντήσουν εις επιστολάς μου (σχ.2) τας οποίας τελικώς μετά πάροδον 15 μηνών! και λόγω της επιμονής μου ηναγκάσθησαν να μου απαντήσουν (σχ.1), να βεβαιώσουν το γεγονός και να με πληροφορήσουν ότι του λοιπού θα βάζουν εις σχολικάς βιβλιοθήκας μόνον βιβλία εγκεκριμένα, ενώ το θέμα μας δεν είναι τι θα βάζουν εις σχολικάς βιβλιοθήκας, αλλά να αποσύρουν το πορνογράφημα, δια το οποίον δεν λέγουν, ότι το αποσύρουν, διότι είναι πορνογράφημα, αλλά γενικώς ότι θα αποσύρουν όσα δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένον κατάλογον. Φοβούνται τους «προοδευτικούς» μήπως θιγούν, επειδή αποσύρουν το συγκεκριμένο πορνογράφημα και δεν το κατονομάζουν.
Τι κράτος έχομεν; διότι δεν σέβονται το άρθρον 10 του Συντάγματος; Αποδεδειγμένως τους έστειλα συστημένην επιστολήν την 21-9-2005 στην υπουργό παιδείας και μου απήντησε μετά από οχλήσεις την 1-12-2006 και στην απάντησιν σκοπίμως δεν αναφέρουν την ημερομηνίαν του εγγράφου στο οποίον απαντούν ως είθισται, π.χ. «εις απάντησιν της από..... αιτήσεώς σας κ.τ.λ.». H υπουργός πολιτισμού ουδέποτε μου απήντησε! τα ίδια και ο διάδοχός της. Όλοι σιωπούν μολονότι από το 2004 καταγγέλεται το πορνογράφημα στον τύπον (σχ.3). Άλλως τε οι υπουργοί πολιτικάντηδες ούτε την δικαιοσύνην σέβονται, δι’ αυτό δεν εξεπροσωπήθησαν στο δικαστήριόν Σας (απέφυγαν έτσι το ρεζιλίκι τους, διότι δέχονται το πορνογράφημα).
6. Εν πάση περιπτώσει ουσιαστικώς το πορνογράφημα, το κάθε πορνογράφημα, δεν έχει θέσι στα σχολεία. Έστω κιαν έλαβε κρατικό βραβείο, μάλλον από επιτροπήν ομοφυλοφίλων, πορνών κι’ άλλων ανηθίκων στοιχείων. Νομικώς το άρθρον 16 του Συντάγματος καθιερώνει αγώγιμον δικαίωμα υπέρ παντός Έλληνος πολίτου στα θέματα παιδείας και εν συνεχεία προς τον συνταγματικώς διαλαμβανόμενον σκοπόν αυτής. Πολλώ δε μάλλον υπέρ δικηγόρων που είναι άνθρωποι του νόμου και γονέων που έχουν άμεσον έννομον συμφέρον, υπέρ της διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών τους συμφώνως προς τας συνταγματικάς επιταγάς. Ωσαύτως υπάρχει λόγος επείγοντος καθόσον: α) επίκειται η έναρξις του νέου σχολικού έτους και πρέπει οι μικροί μαθηταί να μη έλθουν εις επαφήν με το πορνογράφημα και β) διότι το να απομακρυνθούν από σχολικάς βιβλιοθήκας πορνογραφήματα είναι πάντοτε επείγον, δια να μη αναγνώση ο οποιοσδήποτε μαθητής ή μαθήτρια και υπ’ αυτήν την έννοια η άμεσος (έστω προσωρινή δι’ ασφαλιστικών μέτρων) απόσυρσις του πορνογραφήματος συντελεί στην ηθικήν προστασίαν της νεότητος, που είναι επείγον.
7. Αξιοσημείωτον είναι ότι το Δημόσιον περιωρίσθη εις αβάσιμους ενστάσεις π.χ. αοριστία αιτήσεως διότι δεν αναφέρω εις ποία σχολεία εστάλη το βιβλίον. Η ένστασις αυτή αντικρούεται από το γεγονός της εγγράφου δηλώσεως του υπουργείου παιδείας, ότι διενεμήθη το πορνογράφημα στα σχολεία. Θα ήτο αξιοπρεπές αν το Δημόσιον ενεφανίζετο στο Λικαστήριον και ευθαρσώς εδήλωνε, ότι «έγινε λάθος», «δεν επροσέξαμεν» και αποσύρωμεν το πορνογράφημα, αντί να κρύπτεται όπισθεν αστήρικτων ενστάσεων.
Εναπόκειται λοιπόν στην Δικαιοσύνη να αποκασταστήση την τρωθείσαν ηθικήν τάξιν κατά βάναυσον παραβίασιν της νομοθεσίας περί ασέμνων και του σκοπού της παιδείας.

ΔΙΑ TAYTA AITOYMAΙ

Να γίνη δεκτόν το παρόν σημείωμα επί τω τέλει αποδοχής της αιτήσεώς μου και να διαταχθή η προσωρινή απόσυρσις από τας σχολικάς βιβλιοθήκας του πορνογραφήματος υπό τον τίτλον «Ζιγκ-Ζαγκ στις νερατζιές» έως ότου αποφανθή οριστικώς η τακτική δικαιοσύνη επιλαμβανομένη της αγωγής μου ή η Εισαγγελία εφαρμόζουσα το άρθρον 14 παρ. δ του Συντάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 2007
Ο αιτών

Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

***

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

ΚΑΤΑ


Κωνσταντίνου Α. Πλεύρη, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά, αρ. 81.


Συζητήθηκε, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, κατά τη δικάσιμο της 1-8-2007, η από 29-5-2007 (αυξ. αρ. καταθ. 121514/6736/30-5-2007) αίτηση, της οποίας ζητώ την απόρριψη ως απαράδεκτης, νόμω και ουσία αβάσιμης, αναληθούς και αναπόδεικτης για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους.

1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κατά το άρθρο 68 του ΚΠολΔ: «Δικαστική προστασία έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο συμφέρον».
Η νομιμοποίηση (ενεργητική και παθητική) αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, η ύπαρξη της οποίας ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση, αν δε απουσιάζει απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη.
Στον κύκλο των νομιμοποιούμενων ενεργητικά προσώπων για την άσκηση και τη συζήτηση της ένδικης αίτησης σαφώς και ανήκει ο γονέας του μαθητή, του οποίου προσβάλλεται το έννομο συμφέρον, εφόσον όμως γίνεται επίκληση και απόδειξη της ιδιότητας αυτής, δηλαδή, ότι ο αιτών τυγχάνει γονέας τέκνου που φοιτεί σε ορισμένο εκπαιδευτήριο Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, στη σχολική βιβλιοθήκη του οποίου, με πλημμέλεια του καθού η αίτηση, έχει τοποθετηθεί μη εγκεκριμένο από την αρμόδια επιτροπή βιβλίο.
Τέτοιος όμως ισχυρισμός κατά τρόπο ορισμένο και σαφή δεν έχει προταθεί στην προκειμένη περίπτωση ούτε εξάλλου για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η ιδιότητα του δικηγόρου αφεαυτής αρκεί προκειμένου να εντάξει τον αιτούντα στον κύκλο των ενεργητικά νομιμοποιούμενων προσώπων.
Το έννομο συμφέρον, απ’ την άλλη πλευρά, είναι αυτό που δικαιολογεί την ανάγκη δικαστικής επιδιώξεως του ουσιαστικού δικαιώματος και μπορεί να είναι είτε υλικό είτε ηθικό, Επίσης, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό, ως προς τον ειδικό δεσμό του αιτούντος με την προσβολή, άμεσο και ενεστώς, δηλαδή υφίσταται τόσο κατά το χρόνο εκδήλωσης της προσβολής του δικαιώματος, όσο και κατά το χρόνο της άσκησης ή συζήτησης της αγωγής ή αίτησης.
Εάν το έννομο συμφέρον εξέλειπε πριν από την άσκηση της αίτησης, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ αν εξέλειπε μετά την άσκηση της και πριν τη συζήτηση η δίκη καταργείται, επειδή ελλείπει το αντικείμενο της.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων της τελευταίας ως άνω περίπτωσης διαπιστώνεται ανενδοίαστα και στην κρινόμενη περίπτωση, διότι, όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια των προτάσεων μου, ήδη από το μήνα Νοέμβριο του έτους 2006, το ΥΠΕΠΘ, δια του αρμοδίου προς τούτο Γραφείου του, ζήτησε από τους υπεύθυνους για την τήρηση των σχολικών βιβλιοθηκών να αποσύρουν κάθε μη εγκεκριμένο υλικό που τυχόν έχει τοποθετηθεί σε αυτές, ώστε η όποια ευθύνη να βαρύνει εφεξής αποκλειστικά και ατομικά τους τελευταίους και όχι το Ελληνικό Δημόσιο, κατά του οποίου η αίτηση απαραδέκτως στρέφεται. Πέραν αυτών, ακόμα και αν σήμερα υπάρχουν τέτοια αντίτυπα του βιβλίου στις ως άνω βιβλιοθήκες, έπρεπε, εφόσον πράγματι σκοπείται η άρση της διαμορφωθείσας κατάστασης να αναφερθεί με σαφήνεια ποιες είναι αυτές και σε ποια σχολεία, ούτως ώστε, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων να επιβληθούν οι προβλεπόμενες; από το νόμο κυρώσεις, διαφορετικά, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η υπό κρίση αίτηση, δε δύναται, όπως προελέχθη να ερευνηθεί κατά την ουσία της.

2. ΑΟΡΙΣΤΙΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Α. Κατά το άρθρο 216 του ΚΠολΔ: «1. Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, γ) ορισμένο αίτημα …». Η σαφής και πλήρης αναφορά στην αγωγή (και αίτηση) των απαιτουμένων κατά τα ανωτέρω στοιχείων συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση, με αποτέλεσμα η παράλειψη αναφοράς οιουδήποτε εξ αυτών να επιφέρει απαράδεκτο αυτής, στην απαγγελία του οποίου προβαίνει το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, διότι ανάγεται στην προδικασία της δίκης, η οποία αφορά στη δημόσια τάξη (αρθρ. 111 σε συνδ. με αρθρ. 159 αρ. 2 και 559 περ. 14 ΚΠολΔ, ΑΠ 1210/95 ΕλλΔ. (1997), 1782, 688/91 ΕΕΝ (1992), 154, 412/86 Ελλ.Δ 28.440, 1.296/83 ΝοΒ 32.1028 κλπ.). Εξάλλου, κατά παγία θέση της νομολογίας, η αοριστία του δικογράφου δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις (ΑΠ 255/1993 ΕλλΔνη 1994, 1523), ούτε με την παραπομπή σε άλλα έγγραφα (ΑΠ 13744/1944, 1.510/1992 ΕλλΔνη 1994.368), ούτε με τις αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένης και της ομολογίας του εναγομένου (ΑΠ 496/90 Ε Εργ Δ 50, 235, 412/86, 603/85 Δ 18, 198, 56/84 ΕλλΔ 25, 1353 κλπ.), ούτε αίρεται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, στην περίπτωση που τα ελλείποντα για το ορισμένο της αγωγής στοιχεία είναι γνωστά στον εναγόμενο.
Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση είναι αόριστη, καθόσον αναφέρει (σελ. 2), ότι ο αιτών προέβη στη διατύπωση πολλών διαβημάτων προς το ΥΠΕΠΘ, χωρίς να προσδιορίζει ούτε το χρόνο κατάθεσής τους, ούτε το ακριβές περιεχόμενό τους. Επίσης θεωρεί βεβαία (!) την έγκριση του ΥΠΕΠΘ για την αποστολή του βιβλίου «πορνογραφήματος» στα σχολεία (σελ. 3), χωρίς να μνημονεύεται, ως όφειλε, πότε δόθηκε αυτή η έγκριση και από ποιο όργανο, ενώ χαρακτηρίζονται (σελ. 3) στο σύνολό τους οι σχολικές βιβλιοθήκες «ξέφραγο αμπέλι», αν και δεν αποσαφηνίζεται ποιές από αυτές διέθεταν το επίμαχο βιβλίο στα ράφια τους και, αν, και σε ποιο βαθμό, έστω εκ των υστέρων, απέσυραν αυτό οι έχοντες την επιμέλειά τους.
Τέλος, ουδόλως προκύπτει ή βεβαιώνεται η παρούσα κατάσταση στις σχολικές βιβλιοθήκες, δηλαδή πού διαπιστώνεται η παρουσία του εν λόγω βιβλίου και αν πράγματι γίνεται χρήση αυτού από μαθητές ή άλλα πρόσωπα.
Β. Κατά τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 692 του ΚΠολΔ «Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση». Ωστόσο, ενώ με το δικόγραφο της αίτησης ζητείται να διαταχθεί η προσωρινή απόσυρση του βιβλίου αυτού από τις σχολικές βιβλιοθήκες μέχρι να εκδικασθεί η σχετική αγωγή με την τακτική διαδικασία (σελ. 4), δεν γίνεται καμία αναφορά, αν και πότε ασκήθηκε ή θα ασκηθεί η τακτική αγωγή, δηλαδή τα στοιχεία της ταυτότητας του δικογράφου της, ώστε, κατ’ αποτέλεσμα, η τυχόν αποδοχή της υπό κρίση αίτησης να συνεπάγεται πλήρη, οριστική και μόνιμη ικανοποίηση του αγωγικού δικαιώματος. Περαιτέρω το απαράδεκτο της αίτησης συνίσταταιi και στο ότι δεν ζητείται η αποτροπή της διανομής ενός - έστω - μη εγκεκριμένου βιβλίου στις σχολικές βιβλιοθήκες, ζήτημα επί του οποίου θα επιλαμβανόταν το δικαστήριο της τακτικής αγωγής, αλλά η απόσυρση αυτού, δηλαδή η άρση της ήδη συντελεσθείσας πραγματικής κατάστασης, ώστε, ακόμα κι αν ήθελε υποτεθεί ότι επίκειται η εκδίκαση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία, η δίκη αυτή, να μην έχει ουσιαστικό αντικείμενο και να ματαιώνεται ο σκοπός της.

3. ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 682 ΚΠολΔ «Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν...».
Επικείμενος κίνδυνος είναι ο επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος για να αποτραπεί πρέπει να αντιμετωπισθεί "ανυπερθέτως, ενώ επείγουσα περίπτωση είναι η πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής περίπτωση, που απαιτεί άμεση ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτων ή δύσκολα αναστρέψιμων συνεπειών.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ασαφώς ιστορούμενα στο δικόγραφο της αίτησης, καθώς και όσα παρακάτω πρόκειται να αναπτύξω, η διάθεση σε μερικές σχολικές βιβλιοθήκες αντιτύπων του επίμαχου βιβλίου έλαβε χώρα τα έτη 2002 και 2003, δηλαδή περιττού πέντε και πλέον έτη πριν την κατάθεση της αίτησης αυτής. Τούτο σημαίνει ότι, ακόμα και κατά τη σιωπηρή εκτίμηση του αιτούντα, κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν προσβλήθηκε κάποιο έννομο αγαθό και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να παρίσταται αναγκαία η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Άλλωστε, η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης με τη μορφή ιδίως καταδίκης προσώπων σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, πρέπει να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε καταστρατήγηση του άρθρου 909 αρ. 1 του ΚΠολΔ, που αποτελεί και αυτή μορφή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

4 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Κατά το άρθρο 43 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης λειτουργεί «σχολική βιβλιοθήκη» για χρήση των μαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής του σχολείου. Ένας εκπαιδευτικός, με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, ορίζεται ως υπεύθυνος για τη σχολική βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί με δαπάνες που αντλούνται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, οι οποίες διατίθενται στις σχολικές επιτροπές των οικείων σχολικών μονάδων, που έχουν σαν έργο τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών αυτών. Παράλληλα συνιστάται επιτροπή σύνταξης πίνακα επιλογής κατάλληλων βιβλίων αποτελούμενη, όπως ειδικότερα ο νόμος αυτός ορίζει.
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται αβίαστα ότι η σύνταξη καταλόγων, από τους οποίους θα επιλέγονται βιβλία για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, αποτελεί έργο της ειδικής επιτροπής της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, οι σχετικές πράξεις της οποίας «επικυρώνονται» με απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
Με την υπ’ αρ. 128/2003 (ΦΕΚ 1784 Β) υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ ρυθμίζονται ζητήματα που ανάγονται στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών, όπως το καθεστώς (λειτουργίας τους), ο σκοπός, οι στόχοι, οι συλλογές υλικού και οι τρόποι απόκτησής του, η πρόσβαση σε αυτό, οι επιτελούμενες λειτουργίες και οι ώρες λειτουργίας τους, η στελέχωσή τους κλπ.
Με την υπ’ αρ. 109/2005 (ΦΕΚ 247 Β) υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ συγκροτείται επιτροπή για σύνταξη πινάκων επιλογής βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, που εδρεύει στο αντίστοιχο Γραφείο του ΥΠΕΠΘ και έχει ως έργο τη σύνταξη πίνακα επιλογής κατάλληλων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών όλων των σχολείων της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει προδιαγραφών και μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης.

Β. ΕΠΙ TΩN ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ
Για την αδόκητη περίπτωση, που το Δικαστήριό Σας κρίνει ότι πρέπει να υπεισέλθει στην ουσία των προβαλλομένων με την αίτηση ισχυρισμών παρατηρητέα είναι τα ακόλουθα.
Το βιβλίο με τίτλο «Ζιγκ - Ζαγκ στις νεραντζιές» (εκδ. ΚΕΔΡΟΣ) της κας Έρσης Σωτηροπούλου, έλαβε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας (του Υπουργείου Πολιτισμού) το έτος 2000, όλα δε τα βραβευμένα με το βραβείο αυτό βιβλία αγοράζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε 250 περίπου αντίτυπα, προκειμένου, βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Υπουργείου, να αποσταλούν σε Ελληνικές Πρεσβείες και έδρες Νεοελληνικών Σπουδών του εξωτερικού αλλά και σε κάθε είδους βιβλιοθήκες του εσωτερικού, εφόσον έχει προηγουμένως υποβληθεί η σχετική αίτηση εμπλουτισμού τους.
Το συγκεκριμένο βιβλίο αγοράστηκε κατά τα ανωτέρω σε 340 αντίτυπα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τα οποία, τα έτη 2002 μέχρι και 2003, 29 διατέθηκαν σε ισάριθμες σχολικές βιβλιοθήκες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Μετά από ενημέρωση, που έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του Γραφείου Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, αναφορικά με την προβλεπόμενη διαδικασία εμπλουτισμού των σχολικών βιβλιοθηκών βάσει λίστας εγκεκριμένων τίτλων που συντάσσεται από Επιτροπή Έγκρισης Καταλληλότητας του ΥΠΕΠΟ, διακόπηκε η αγορά επιπλέον αντιτύπων περί τα τέλη του έτους 2003. Τέτοια έγκριση της Επιτροπής αυτής δεν είχε λάβει το συγκεκριμένο βιβλίο, διότι είχε σταματήσει να λειτουργεί ήδη από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2000 και επανασυστάθηκε το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005. Έκτοτε το ΥΠΠΟ δεν προέβη σε αγορά επιπλέον αντιτύπων του βιβλίου, παρά τις αιτήσεις που έχει λάβει από τις σχολικές βιβλιοθήκες όλης της χώρας.
Από. το μήνα Νοέμβριο του έτους 2006, το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΟ εξέδωσε εγκύκλιο προς τις Δ/νσεις, τα Γραφεία και τις επιμέρους σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με την οποία επισημαίνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία (νόμιμης) ένταξης στις σχολικές βιβλιοθήκες βιβλίων και άλλου μορφωτικού υλικού, σε κάθε δε περίπτωση γίνεται σύσταση προς τους υπευθύνους των βιβλιοθηκών, προκειμένου, αφού εντοπίσουν υλικό που ενδεχομένως δεν έχει ελεγχθεί αρμοδίως, να το αποσύρουν, πράγμα το οποίο οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να καταστήσουν γνωστό ενημερώνοντας τους υπεύθυνους προς τούτο εκπαιδευτικούς, που θα δηλώσουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση.
Συνεπώς, από τα προαναφερόμενα παρέπεται, ότι, εφόσον ο αιτών δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την ύπαρξη αντιτύπων του εν λόγω βιβλίου σε ορισμένες σχολικές βιβλιοθήκες κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αίτησης, η δε σχετική ως άνω εγκύκλιος καταλαμβάνει προδήλως και αναμφισβητήτως και αυτό ως μη εγκεκριμένο από την οικεία επιτροπή του ΥΠΕΠΘ, η αίτηση αυτή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη άλλως ως αβάσιμη και για το λόγο αυτό, αφού έχει ήδη αρθεί η όποια παρανομία από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου και συνακόλουθα δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο δίκης.
Επειδή προς απόδειξη των ανωτέρω προσάγω και επικαλούμαι σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τα παρακάτω έγγραφα: 1. Tο υπ’ αρ. πρωτ. Υ.Σ, 65/4-7-2007 του Γραφείου Σχολικών Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ, 2. Την υπ’ αρ. Α.Π. 2429/1-12-2006 απάντηση προς τον αιτούντα της Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ, 3. Την υπ'. αρ. 128832/Γ7/30-11-2006 εγκύκλιο του ανωτέρω Γραφείου του ΥΠΕΠΘ, 4. Το υπ’ αρ. πρωτ. Υ.Σ. Φ.3.2./5375/6-10-2005 παρόμοιο του ιδίου Γραφείου και 5. Το υπ’ αρ. πρωτ. Τ/Β/Φ.10/1063/79943/4-10-2005 της Δ/νσης Γραμμάτων - Τμ. Εποπτείας του ΥΠΠΟ.
Επειδή, οι ισχυρισμοί μου αυτοί είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθείς

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
ΖΗΤΩ
Να γίνουν δεκτές οι παρούσες μου προτάσεις, ώστε να απορριφθεί στο σύνολό της η από 29-5-2007 (αυξ. αρ. καταθ. 121514/6736/30-5-2007) αίτηση του αντιδίκου μου.
Να καταδικαστεί ο αιτών στη δικαστική μου δαπάνη.
Αθήνα, 1-8-2007

Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου

Νικόλαος Π. Δημητρακόπουλος
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: